Adresas: 
Kalvarijų g. 186, Vilnius
Tel.: 5-277 5822

Internetinė svetainė: 
http://www.darzelispumpurelis.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Ugdymas(sis) lopšelyje-darželyje organizuojamas orientuojantis į vaikų kompetencijų (sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę, socialinę) ugdymo(si) plėtojimą. Ugdymo(si) procesą įstaigoje organizuoja kompetetingi, aukštos kvalifikacijos pedagogai, kurie savo darbe vadovaujasi demokratišku darbo stiliumi, taiko įvairius ugdymo(si) metodus, būdus ir technologijas:

 

1. Funkcionalios aplinkos sukūrimas (grupėse sukurtos jaukios veiklos erdvės, vaikas gali rinktis veiklą, buvimo vietą, draugus, laisvai judėti iš vienos erdvės į kitą).

 

2. Ugdymas pavyzdžiu (sudominimas veikla, veikla kartu su vaikais-partnerystė veikloje, mimika, žodžiais, elgesiu, veiksmais modeliuojama tai, kas norima perteikti vaikams, tėvų dalyvavimas veikloje).

 

3. Kūrybinė sąveika (vaikai skatinami interpretuoti, kurti, atrasti, veiklos žingsniai nereglmentuojami, vaiko sumanymai pastebimi, gerbiami, palaikomi ir, reikalui esant, plėtojami, praturtinami, priimami bendri susitarimai dėl veiklos).

 

4. Spontaniškas ugdymas (pritariama bet kokiai veiklai, ji gerbiama ir laikoma vertinga patirtimi, vaiko veikla pasidžiaugiama kartu, ugdymui panaudojamos netikėtios situacijos).

 

5. Terapinis ugdymas (taikomi atsipalaidavimo būdai).


Išvardyti ugdymo(si) metodai, būdai leidžia kūrybiškai įgyvendinti į vaiką ir jo kompetencijų plėtotę orientuotą lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ ikimokyklinio ugdymo(si) „Pumpurėlio žingsneliai“ ir „Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si)“ programas.

 

Darželyje įgyvendinama ikimokyklinio ugdymo(si) programa - „Pumpurėlio žingsneliai“, kuriami etninės kultūros „Pas motulę augau“, sveikos gyvensenos „Aukime sveiki“ ir ekologinės krypties „Mylėkime gamtą“ projektai. Šių projektų komandos kuria veiklos gaires, kurios įpinamos į kasdieninę veiklą, bei kartu su tėveliais yra sėkmingai įgyvendinamos.


Įstaiga ne pirmus metus sėkmingai įgyvendina tarptautinę programą „Zipio draugai“, kuri moko vaikus įveikti kasdieninius sunkumus, padeda vaikams įvardinti savo jausmus ir kalbėti apie juos, ieškoti įvairių problemų sprendimo būdų, ir skatina vaikus padėti tiems, kuriems tuo metu sunku.


Lopšelio-darželio bendruomenė sistemingai, pastoviu savęs įsivertinimu, siekia numatytos vizijos, demokratinio vadovavimo ir darbo stiliaus, vaiko asmenybės pažinimo ir pripažinimo, kūrybinių galių puoselėjimo bei integracijos į tautos kultūros terpę.